Håkan Ohlsson
VD,FTI

1. Vad förväntas av förpackningen för att nå hållbarhetsmålen?

Återvinningsbarheten ska alltid vara med som en viktig parameter när en förpackning designas. Det handlar om både utformning och val av material. Det är också viktigt att underlätta för konsumenten genom märkning och att tydligt informera om hur förpackningen ska sorteras och återvinnas.

Sedan ser vi gärna att fler branschinitiativ, liknande DLF:s Plastinitiativ 2022 och Svensk Dagligvaruhandels färdplan 2030, kommer till stånd.

2. Hur ser du på dagens förpackningar?

Vi ser ett kraftigt ökat intresse för förpackningar och även en medvetenhet om deras miljöpåverkan, både från konsumenter och från producenter. Det är glädjande att se att även satsningarna på innovation för att öka återvinningsbarheten ökar. Vi behöver fortsätta att arbeta tillsammans för att skapa förståelse för återvinningsprocessen och för att dela kunskap i hela branschen.

3. Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Jag skulle vilja se fler medvetna val vad gäller funktion kontra återvinning. Det förekommer tyvärr att förpackningar utvecklas med blandade material, vilket inte alls är bra ur ett återvinningsperspektiv. Det försvårar även för konsumenten att sortera rätt. Vi behöver även få fler konsumenter att sortera och lämna sina förpackningar till återvinning.

4. Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Att vi sprider kunskap om hur vi kan göra förpackningar mer återvinningsbara och att vi lär av varandra för att skapa ett mer hållbart samhälle. Jag ser också fram emot att få ta del av nyheter i förpackningsbranschen.