Kristina Wickholm
Senior Project Manager, RISE

1.Vad förväntas av förpackningen för att nå hållbarhetsmålen?

Jag tänker att förpackningen kan spela en betydande roll för att nå FN’s hållbarhetsmål, bla genom att bidra till att minska matsvinn (mål 12), bidra till hållbar resursanvändning (mål 9) samt att minska plast i haven (mål 14). Med andra ord behöver förpackningen vara optimerad för att skydda innehållet, framställas av material som tär så lite som möjligt på jordens resurser, det vill säga baseras så mycket som möjligt på återvunnet eller förnyelsebart material, samt gå att återbruka eller materialåtervinna. Dessutom behöver förpackningarna ges ett värde även efter användning, så att det finns incitament för att de verkligen ska samlas in och inte hamna i soporna eller ännu värre i naturen.

2.Hur ser du på dagens förpackningar?

Jag tycker att det finns många bra förpackningar, där aktörerna verkligen tänkt till för att göra förpackningarna så hållbara som möjligt. Men det är många kriterier som en förpackning ska uppfylla för att vara hållbar så det kan vara svårt för de som sätter förpackningar på marknaden att välja den bästa, mest optimala förpackningen. Förpackningens främsta uppgift är att skydda innehållet, men ibland blir det fel (suboptimeringar), tex när man samtidigt vill minska användningen av plast, så kan det leda till en sämre hållbarhet för livsmedlet med matsvinn som följd.

3.Vilka förändringar/förbättringar skulle du helst vilja se?

Framför allt att förpackningarna designas för att underlätta ökad återvinning, och återanvändning där det är möjligt, samt att de blir så attraktiva efter användning att de också verkligen samlas in och kommer tillbaka in i systemet. Vid sorteringen ska det vara lätt att göra rätt för att ge en hög renhet på insamlat material, så att de sedan kan återvinnas till ny råvara av hög kvalitet.

4.Beskriv dina förväntningar på konferensen.

Mina förväntningar är att det blir en lika bra konferens som tidigare år, en bra mötesplats för aktörer från både förpacknings- och livsmedelsbranschen. Hoppas också att andra aktörer som återvinnare och kommuner deltar, de är mycket viktiga aktörer i kedjan. Utan dem kan vi inte nå hållbarhetsmålen.